I. REGULAMIN

Niniejszy regulamin ("Regulamin") Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

II. OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania za sklepu internetowego KSZ-Modelarz ("Sklep") pod adresem www.kszmodelarz.pl przez konsumenta ("Klient"), w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Sklep umożliwia sprzedaż detaliczną na odległość artykułów modelarskich nowych i używanych oraz innych znajdujących się w ofercie prowadzoną przez internet.

2.2. Sklep prowadzony jest przez KSZ-Modelarz Krzysztof Szczęsny z siedzibą w Białymstoku (15-809) przy ul. Kalinowej 15/21, wpisany do Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Białystok pod numerem 000098719/2014, NIP: 5421994638, Regon: 50393880, e-mail: biuro@kszmodelarz.pl, tel.  664705999.

III. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY, WYSYŁKA

3.1. Właściwości towarów opisane są w ofercie sprzedaży z wykazaniem ich wad.

3.2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

3.3. Koszt wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zależny jest od ilości zamawianych produktów. Koszt wysyłki do krajów Unii Europejskiej ustalany jest indywidualnie i zależy od jej wagi. Koszty wysyłki są kwotą brutto i zawierają koszty pakowania towaru.

3.4. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 200,01 zł Sklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż standardowa). W takim przypadku Sklep pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową.

IV. ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI

4.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia.

4.2. Zamówienia można składać całodobowo i są one ważne przez 7 dni.

4.3. Zamówienia składane są z obowiązkiem zapłaty.

4.4. Zamówienia są realizowane w terminie podanym dla danego towaru w Sklepie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie PayU bądź koncie bankowym ING. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4.5. Do zamówienia na prośbę kupującego dołączana jest faktura VAT.

4.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4.7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

4.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

5.1.a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.b. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu: 

ING 86 1050 1823 1000 0091 4290 8426
Krzysztof Szczęsny
Kalinowa 15/21
15-809 Białystok

5.1.c. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od otrzymania nabytej rzeczy, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając w Sklepie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres:

- e-mail: biuro@kszmodelarz.pl
- KSZ-Modelarz Krzysztof Szczęsny, Kalinowa 15/21, 15-809 Białystok

6.2. Wzór oświadczenia:

a. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
_____________________
_____________________
_____________________

Ja _____________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
__________________________________

numer oferty ____________________________ .
Data zawarcia umowy to _____________, data odbioru ___________ .

Imię i nazwisko ________________________
Adres ________________________________
Data _________________________________
_____________________________________
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

6.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

6.4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zmniejszenie wartości rzeczy następuje również poprzez jej niewłaściwe zabezpieczenie do transportu, podczas którego w trakcie transportu nastąpi jej uszkodzenie.

6.6. W związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

6.7. Wyłączenie: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

6.7.a. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.7.b. zawartej w drodze aukcji publicznej.

6.8. Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

VII. REKLAMACJE

7.1. Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Jeżeli takie wady występują są one dokładnie opisane w ofercie, a Państwo dokonując zakupu akceptujecie je – w takim przypadku nie przysługuje prawo do reklamacji.

7.2. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, która nie została opisana w pkt. 7.1 Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub zwrot gotówki  lub wymianę rzeczy na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

7.3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kszmodelarz.pl lub też pisemnie na adres:
KSZ-Modelarz Krzysztof Szczęsny, Kalinowa 15/21, 15-809 Białystok.

7.4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

7.4.a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

7.4.b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

7.4.c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

7.4.d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.6. Niezwłocznie od otrzymania przez Państwa reklamacji, nie później niż w terminie 14 dniu Sklep ustosunkuje się do Państwa żądania. Odpowiedź zostanie przesłana na podany przez Państwa adres.

VIII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Administratorem danych osobowych jest Sklep KSZ-Modelarz. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

8.2. Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.

8.3. Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje przekazanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

8.4. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie, może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera.

8.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowane obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

9.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r